تبلیغات
پلک های ابری - منوچهر آتشی

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

منوچهر آتشی

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی


پرسش


این ابرهای سوخته سوگوار

تابوت آفتاب را به کجا می برند؟

این بادهای تشنه، هار و هریس وار

دنبال آبگون سراب کدام باغ

پای حصارهای افق سینه می درند؟

اکنون، درخت لخت کویر

پایان ناامیدی

و آغاز خستگی کدامین مسافر است؟

مرغان رهگذر

مرگ کدام قاصد گم گشته را

از جاده های پرت به قریه می آورند؟

ای شب! به من بگو

اکنون ستاره ها

نجواگران مرثیه عشق کیستند؟

و گاه عصر بر سر دیوار باغ ما

باز آن دو مرغ خسته چرا می گریستند؟