تبلیغات
پلک های ابری - شعر از ت. اس. الیوت

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

شعر از ت. اس. الیوت

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

چهارشنبه خاکستر

                                                          (1930) ت. اس. الیوت

                                                          ترجمه هوشنگ ایرانی

از آنجا که مرا امید بازگشت نیست

از آنجا که مرا امیدی باقی نیست

از آنجا که مرا امید آن نیست

که استعدادی چون این و دانشی چون آن را آرزو کنم

دیگر نخواهم کوشید که برای چنان چیزهایی بستیزم

(عقاب فرتوت را با گشودن بال ها چکار؟)

چرا بر عظمتِ نابود شده یک فرمانرواییِ مبتذل زاری کنم؟

زیرا که مرا امید آن نیست

که بار دیگر افتخار ناپیدار زمانه را دریابم

زیرا که فکر نمی کنم

زیرا می دانم که بر آن نیروی سیال یگانه و اصیل آگاه نخواهم شد

زیرا آنجا که درختان شکوفه می کنند و چشمه ها جریان می باند

آنجا، نتوانم نوشید، زیرا آنجا چیزی تکرار نمی شود.