تبلیغات
پلک های ابری - بهاریه

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

بهاریه

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

حلول سال نو بر شما ادب دوستان مبارک باد.

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

ازین باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن

که قارون را غلطها داد سودای زر اندوزی

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعلست

که زد بر چرخ فیروزی صفیر تخت فیروزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی

به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست

مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی

طریق کام جستن چیست ترک کام خود کردن

کلاه سروری آن است کز این ترک بردوزی

سخن در پرده می گویم چو گل از پرده بیرون آی

که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست

مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی

منی دارم چو جان صافی و صوفی میکند عیبش

خدایا هیچ عاقل را مباد بخت بدروزی

جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع

که حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی