تبلیغات
پلک های ابری - واهه آرمن

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

واهه آرمن

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

در کتاب حساب
نوشته بودم    
     در دست هایم    
     برای تو    
      آتش خواهم آورد

 

کتاب را در کلاس جا گذاشتم و
خاموش شد آتش
اما دست هایم
و شانه های دختری دیگر    
     در این بازی    
     سوخت

واهه آرمن: http://www.vahearmen.com/index.php?limitstart=5