تبلیغات
پلک های ابری - سعدی شیرازی

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

سعدی شیرازی

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

آنکه هلاک من هَمی، خواهد و من سلامتش

هر چه کند زِ شاهدی، کَس نکند ملامتش

میوه نمی دهد به کَس، باغ تَفَرُّج است و بَس

جز به نظر نمی رسد، سیب درختِ قامتش

داروی دِل نمی کنم، کان که مریض عشق شد

هیچ دوا نیاورد، باز به استقامتش

هر که فدا نمی کند، دنیی و دین و مال و سَر

گو غم نیکوان مَخور، تا نخوری ندامتش

جنگ نمی کنم اگر، دست به تیغ می برد

بلکه به خون مطالبت، هم نکنم قیامتش

کاش که در قیامتش، بار دگر بدیدمی

کان چه گناه او بود، من بِکِشم غرامتش

هر که هوا گرفت و رفت از پی آرزوی دل

گوش مَدار سعدیا، بر خبرِ سلامتش


منبع: دیوان غزلیات سعدی