تبلیغات
پلک های ابری - محمدرضا شفیعی کدکنی

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

محمدرضا شفیعی کدکنی

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

هیچ می دانی چرا چون موج
در گریز از خویشتن پیوسته می کاهم?
زان که بر این پرده ی تاریک
این خاموشی نزدیک
آن چه می بینم نمی خواهم
و آنچه می خواهم نمی بینم ... !
                                                         
                                                      محمدرضا شفیعی کدکنی

برگرفته شده از کتاب: مجموعه اشعار استاد محمدرضا شفیعی کدکنی، در کوچه باغ های نیشابور