تبلیغات
پلک های ابری - ایرج میرزا

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

ایرج میرزا

 

نوع مطلب :

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

رسم است هر كه داغ جوان دیده دوستان

رأفت برند حالت آن داغ دیده را

یك دوست زیر بازوی او گیرد از وفا

وان یك ز چهره پاك كند اشك دیده را

آن دیگری بر او بفشاند گلاب قند

تا تقویت شود دل محنت كشیده را

یك چند دعوتش به گل و بوستان كنند

تا بركنندش از دل، خار خلیده را

جمعی دگر برای تسلای او دهند

شرح سیاه كاری چرخ خمیده را

القصه هر كس به طریقی ز روی مهر

تسكین دهد مصیبت بر وی رسیده را

آیا كه داد تسلیت خاطر حسین

چون دید نعش اكبر در خون تنیده را

آیا كه غمگساری و اندوه بری نمود

لیلای داغ دیده ی محنت كشیده را

بعد از پدر دل پسر آماج تیغ شد

آتش زدند لانه ی مرغ پریده را

 

                                                    ایرج میرزا