تبلیغات
پلک های ابری - واهه آرمن

پلک های ابری

مجتبا شاه آبادی فراهانی

 

واهه آرمن

 

نویسنده:مجتبا شاه آبادی فراهانی

طناب دار گردنش را فشرد

آرزو کرد

کاش ،برای آخرین بار سیبی گاز می زد

صدای جلاد او را به خود آورد

              تو هیچ کس نبودی

              و هیچ کس نبودنت را نخواهد گریست

ناگهان زیر پایش خالی شد .

                                                            واهه آرمن